W prosty sposób, o trudnych rzeczach.

Dlaczego ta
kancelaria?

By wolę klienta przełożyć na język prawa

Zależy nam, by wspierać zamierzenia klientów wiedzą oraz perfekcyjnie przygotowaną dokumentacją. Staramy się dokonywać tego w sposób profesjonalny i rzetelny, a jednocześnie zrozumiały dla wszystkich. Istotnym elementem naszej misji jest podnoszenie poziomu świadomości prawnej klientów, by mogli w pełni zrozumieć skutki swoich wyborów. Dążymy do tego zarówno w codziennej pracy,
jak i podczas udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

Pytania i odpowiedzi

Mam podpisać dokument w języku angielskim. Zgodnie z jego treścią autentyczność mojego podpisu ma poświadczyć notariusz. Czy mimo tego, że treść dokumentu jest mi znana, muszę przyjść do notariusza z tłumaczem przysięgłym?

Istotą tej czynności jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie przez osobę, której tożsamość została uprzednio stwierdzona przez notariusza. Nie rozstrzyga ona o skutkach podpisanego dokumentu ani nie nadaje mu mocy urzędowej. Stwierdza tylko, że dany dokument w danym momencie podpisała określona osoba. Jeśli klient stwierdzi w obecności notariusza, iż treść dokumentu jest mu znana, obecność tłumacza przysięgłego nie jest konieczna. W myśl uchwały SN z dnia 19.11.2010 r. III CZP 82/10 Notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści dokumentu, na którym podpis ma być złożony, zwłaszcza jeśli dokument jest sporządzony w języku obcym.

Postanowieniem sądu nabyłem prawa do spadku po zmarłej mamie. Moja mama miała kilka nieruchomości. Czy powinienem zgłosić nabycie spadku do ksiąg wieczystych, czy dzieje się to z automatu?

W przypadku procedury, którą związane są sądy wieczystoksięgowe, rzadko który wpis dokonywany jest z urzędu, a przeważająca większość na wniosek. Dlatego Spadkobiercy powinni niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed Notariuszem) złożyć odpowiedni wniosek o wpis prawa własności do właściwego Sądu Rejonowego (Wydział Ksiąg Wieczystych).

Po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego nie otrzymałam podpisanej przeze mnie umowy, gdyż notariusz stwierdził, że jest to oryginał i on zostaje w kancelarii a ja otrzymałam za to tzw. wypis, na którym podpisał się tylko notariusz i przystawił swoje pieczęcie. Dodatkowo przy okazji płacenia okazało się, że mam zapłacić za kilka wypisów mimo tego, że otrzymałam 1 szt. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co w tym chodzi?

Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania, to znaczy poza kancelarię notarialną. Tak zwany oryginał aktu notarialnego (z podpisami stron i notariusza) zostaje w kancelarii, natomiast stronie wydaje się wypis aktu notarialnego, który zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o notariacie posiada moc prawną oryginału. Opatrzony jest on wyłącznie podpisami notariusza oraz jego pieczęciami i tylko taki dokument pozostaje w obrocie prawnym. Liczba wypisów w tej sprawie na pewno była uzależniona od dokonywanej czynności. Zgodnie z przepisami notariusz ma obowiązek przesyłania dodatkowych wypisów do odpowiednich organów, należą do nich przykładowo: sąd wieczystoksięgowy, naczelnik urzędu skarbowego, wydziały geodezji, gminy, sąd rejestrowy. Każdy taki wypis wiąże się z dodatkową opłatą.

Chciałabym sprzedać niezabudowaną działkę. Nabyłam ją od gminy [nazwa], zabudowaną w chwili nabycia budynkiem mieszkalnym, który w związku ze złym stanem technicznym uległ rozbiórce. Czy gmina nadal ma prawo pierwokupu tej działki?

Zgodnie z art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego. Przez jednostkę samorządu terytorialnego rozumie się gminę, powiat lub województwo. To czy nieruchomość spełnia warunki tego przepisu, ocenia się na dzień dokonywania sprzedaży. To oznacza, że Gminie w tym przypadku będzie przysługiwać prawo pierwokupu. Po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego nie otrzymałam podpisanej przeze mnie umowy, gdyż notariusz stwierdził, że jest to oryginał i on zostaje w kancelarii a ja otrzymałam za to tzw. wypis, na którym podpisał się tylko notariusz i przystawił swoje pieczęcie. Dodatkowo przy okazji płacenia okazało się, że mam zapłacić za kilka wypisów mimo tego, że otrzymałam 1 szt. Czy mógłby mi ktoś

Nabyłem nieruchomość ze spadku po swoim ojcu w 2012 r. i chciałem ją sprzedać. Pomimo posiadania prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, notariusz odesłał mnie do urzędu skarbowego po zaświadczenie, że zapłaciłem podatek lub że nie muszę go płacić. Dlaczego to zrobił, skoro jest wiadome, że nie ma podatku od nabycia spadku po najbliższej rodzinie?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie spadku powoduje powstanie obowiązku podatkowego, ale w przypadku bliskiego pokrewieństwa ze spadkodawcą ustawa zwalnia z zapłaty tego podatku. Pomimo, że nie ma obowiązku zapłaty podatku, wspomniana ustawa uzależnia możliwość sporządzenia aktu notarialnego albo notarialnego poświadczenia podpisu, których przedmiotem będzie zbycie praw do spadku, od przedstawienia zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że nabycie spadku po ojcu jest zwolnione od podatku.

Notariusz stwierdził, że mam nieważny dowód osobisty, pomimo że jego data ważności nie upłynęła. Jak to jest z ważnością dokumentów tożsamości?

Upłynięcie daty ważności dowodu osobistego nie jest jedynym powodem jego unieważnienia. Dowód osobisty podlega także unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszczone są na dowodzie osobistym oraz niezłożenia przez posiadacza wniosku o jego wymianę. A także w przypadku jego znacznego zniszczenia/uszkodzenia, utrudniającego stwierdzenie tożsamości. W przypadku złożenia wniosku o wymianę, dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem odbioru nowego dowodu osobistego.

Zobacz więcej

Nakazy prawa są następujące:
żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać, co mu się należy.