Strona główna
 > Opłaty i płatności

Opłaty i płatności

Wynagrodzenie notariusza zostanie ustalone na podstawie Państwa umowy. Jego wysokość będzie uzależniona od rodzaju i stopnia skomplikowania czynności prawnej oraz czasu potrzebnego na jej przygotowanie. Maksymalna wysokość taksy notarialnej została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U 2004.148.1564 z późn. zm.).

Oprócz wynagrodzenia notariusza (powiększonego o podatek od towarów i usług) mogą się Państwo spodziewać następujących opłat:

Wypisy aktów notarialnych

Są to kopie podpisanego przez Państwa oryginału aktu notarialnego, sporządzane w liczbie, która jest zależna od dokonywanej czynności. Przykładowo: dla umowy sprzedaży lokalu wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej użytkowanie wieczyste gruntu i części wspólne budynku, sporządzimy 6 wypisów:

  • po 1 dla każdej ze stron umowy
  • 1 do sądu wieczystoksięgowego
  • 1 do wydziału geodezji
  • 1 do wydziału gminy
  • 1 do naczelnika urzędu skarbowego

Koszty wypisu jest uzależniony od liczby stron, a jego maksymalna wysokość
została uregulowana w wymienionym wyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i nie może przekraczać 6zł + VAT za 1 stronę.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W tym przypadku płatnikiem jest notariusz, który jest zobowiązany pobrać od Państwa podatek oraz odprowadzić go na rzecz Urzędu Skarbowego. Wysokość opłaty zależy od charakteru dokonywanej czynności – przy części z nich podatek nie występuje.

Podatek od spadków i darowizn

Przy darowiźnie dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowie nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, płatnikiem podatku jest notariusz. Jeśli podatek wystąpi, notariusz jest zobowiązany pobrać go od Państwa oraz odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależy od charakteru dokonywanej czynności.

Opłaty sądowe

Są to opłaty pobierane, za pośrednictwem notariusza, przez sąd wieczystoksięgowy w związku z wpisami dokonywanymi w księgach wieczystych. Kwota zależna jest od rodzaju dokonywanych wpisów oraz liczby ksiąg wieczystych.

Konta do dokonywania płatności:

Rachunek do wpłat na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych

Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie 79 8669 0001 2031 0317 4847 0001
ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław 52 1050 1575 1000 0090 3009 4693

Rachunek depozytowy Kancelarii

ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław 92 1050 1575 1000 0023 0804 7808

Honorujemy płatności kartami płatniczymi VISA, Mastercard i Maestro, przy czym w przypadku konieczności uiszczenia podatku PCC w kwocie powyżej 10.000,00 zł, płatność następuje na miejscu, gotówką w kasie kancelarii lub przelewem, na podane wyżej konto (z zastrzeżeniem, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie przed dokonaniem czynności).