Umowa darowizny

Podziel się:

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
(art. 888 i n.)

Krótki opis czynności

Umowa   darowizny   jest   kontraktem   zawieranym   pomiędzy   darczyńcą   oraz
obdarowanym.   Skutkuje (w   przypadku   obrotu   nieruchomościami   już   z   chwilą   zawarcia   umowy)
przeniesieniem przez darczyńcę - bezpłatnie i kosztem jego majątku -
określonego prawa do przedmiotu umowy na rzecz obdarowanego
 (w
przypadku   nieruchomości   jest   to:   prawo   własności,   prawo   użytkowania
wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. strony umowy
    (w tym stopień ich pokrewieństwa lub powinowactwa),
b. przedmiot umowy
    (czyli podstawy nabycia przedmiotu umowy przez darczyńcę, zaświadczenia
    określające status faktyczny i prawny przedmiotu umowy, a w przypadku
    nieruchomości także numer księgi wieczystej),

c. wartość przedmiotu umowy,
d. sposób i termin wydania przedmiotu umowy przez darczyńcę,
e. dodatkowe zastrzeżenia umowne,
    (w tym służebność lub prawa użytkowania)