Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Ustanowienie hipoteki, służebności

Ustanowienie hipoteki, służebności

Podziel się:

Krótki opis:

oświadczenie o ustanowieniu hipoteki jest składane przez ustanawiającego hipotekę – dłużnika rzeczowego (odpowiadającego z przedmiotu lub prawa obciążonego hipoteką, tj.  prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wierzytelności zabezpieczonej hipoteką), w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności pieniężnej (w tym przyszłej), wynikającej z określonego stosunku prawnego (np. umowy pożyczki lub umowy kredytu), tak by umożliwić wierzycielowi dochodzenie zaspokojenia z przedmiotu lub prawa obciążonego hipoteką bez względu na to, kto jest uprawnionym do tego przedmiotu lub prawa, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi uprawnionego do tego przedmiotu lub prawa; do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej;

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) dłużnika (osobistego / rzeczowego) i wierzyciela,

b) stosunku prawnego, będącego podstawą powstania zabezpieczanej wierzytelności pieniężnej,

c) przedmiotu obciążanego hipoteką (podstawy nabycia przedmiotu obciążanego hipoteką przez ustanawiającego hipotekę, zaświadczeń określających status faktyczny i prawny przedmiotu obciążanego hipoteką, numer księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotu obciążanego hipoteką),

d) kwoty ustanawianej hipoteki,

e) listy zabezpieczanych wierzytelności pieniężnych (np. kapitał pożyczki / kredytu, odsetki, koszty i prowizje etc.).

ogólne przepisy regulujące:

art. 65 i n. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece