Umowa dożywocia

Podziel się:

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
(art. 908 i n.)

Krótki opis czynności:

Umowa   dożywocia   jest   kontraktem   zawieranym   pomiędzy   dożywotnikiem
(zbywcą   nieruchomości)   oraz   zobowiązanym   (nabywcą   nieruchomości),
skutkującym  przeniesieniem przez dożywotnika na rzecz zobowiązanego
prawa   własności   (ewentualnie   prawa   użytkowania   wieczystego)
nieruchomości w zamian za zobowiązanie nabywcy nieruchomości do:

  • przyjęcia dożywotnika jako domownika,
  • dostarczenia mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału,
  • zapewnienia mu odpowiedniej pomocy i opieki w chorobie,
  • sprawienia mu własnym kosztem pogrzebu.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. strony umowy,
b. przedmiot umowy:
   - nieruchomość: podstawy nabycia nieruchomości przez dożywotnika,
zaświadczenia określające status faktyczny i prawny nieruchomości, numer
księgi wieczystej,
   - zakres świadczeń nabywcy nieruchomości, w tym ewentualne ustanowienie
służebności mieszkania, innych służebności osobistych, praw użytkowania
lub zobowiązania do spełniania powtarzających się świadczeń w pieniądzach
lub innych rzeczach,
c. wartość nieruchomości,
d. sposób i termin wydania nieruchomości przez dożywotnika,
e. dodatkowe zastrzeżenia umowne,
(w tym rozwiązania usprawniające lub zabezpieczające ewentualne
dochodzenie roszczeń).