Umowa deweloperska

Podziel się:

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska).
(art. 1 i n.)

Krótki opis czynności:

Umowa deweloperska jest kontraktem zawieranym pomiędzy:

  • DEWELOPEREM,

czyli przedsiębiorcą, który zobowiązuje się do ustanowienia prawa własności
lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym i
przeniesienia tego prawa na nabywcę,

a

  • NABYWCĄ,

czyli   osobą   fizyczną,   na   którą   można   przenieść   prawo   własności
lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Na podstawie umowy deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz
wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu
oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę. Ewentualnie do
przeniesienia   na   nabywcę   własności   nieruchomości   wraz   z   domem
jednorodzinnym   lub przeniesienia   ułamkowej   części   własności   nieruchomości
wraz   z   prawem   do   wyłącznego   korzystania   z   części   nieruchomości   służącej
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Jednocześnie nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na
rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego
lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Przy czym spełnienie
tego   świadczenia   pieniężnego   następuje   przy   użyciu   co   najmniej   jednego
ze środków ochrony określonych w ustawie deweloperskiej.

Skutkiem   zawarcia   kontraktu   jest   wpisanie   roszczenia   na   rzecz   nabywcy   w
księdze   wieczystej   prowadzonej   dla   nieruchomości   przedsięwzięcia
deweloperskiego.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. strony umowy,

b. przedsięwzięcie deweloperskie,

c. przedmiot umowy,

d. cenę nabycia przedmiotu umowy,

e. sposób i termin zapłaty oraz wydania przedmiotu umowy,

f. dodatkowe zastrzeżenia umowne,

g. inne informacje, o których mowa w ustawie deweloperskiej.