Testament

Podziel się:

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
(art. 941 i n.)

Krótki opis czynności

Testament jest sporządzany przez testatora (przyszłego spadkodawcę) w celu
rozrządzenia   jego   majątkiem   na   wypadek   śmierci.   Jest   to   dokument,   który
wywołuje określone w nim skutki prawne dopiero po śmierci testatora i do tego
czasu może zostać zmieniony lub odwołany. Testament może obejmować także
wybór prawa właściwego dla ogółu praw dotyczących spadku po testatorze (na
podstawie   art.   22   Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   nr
650/2012   z   dnia   4   lipca   2012   r.   w   sprawie   jurysdykcji,   prawa   właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów
urzędowych   dotyczących   dziedziczenia   oraz   w   sprawie   ustanowienia
europejskiego poświadczenia spadkowego).

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. testatora oraz spadkobierców,
b. sposób rozrządzenia majątkiem testatora na wypadek śmierci
    (powołanie do spadku, podstawienie, zapis zwykły, zapis windykacyjny,
    polecenie, wydziedziczenie etc.),
c. prawo właściwe dla ogółu praw dotyczących spadku po testatorze,
d. czy testament ma zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze
    Testamentów.