Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Oświadczenie o ustanowieniu hipotek

Oświadczenie o ustanowieniu hipotek

Podziel się:

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
(art. 65 i n.)

Krótki opis czynności:

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki jest składane przez dłużnika rzeczowego w
celu   zabezpieczenia   wierzytelności   pieniężnej,   wynikającej   z   określonego
stosunku prawnego (np. umowy pożyczki lub umowy kredytu). Ma to na celu
umożliwienie wierzycielowi dochodzenie zaspokojenia z przedmiotu lub prawa
obciążonego   hipoteką;   bez   względu   na   to,   kto   jest   uprawnionym   do   tego
przedmiotu   lub   prawa   i   z   pierwszeństwem   przed   wierzycielami   osobistymi
uprawnionego. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. dłużnika i wierzyciela,
b. stosunek prawny, będący podstawą powstania zabezpieczanej wierzytelności
    pieniężnej,
c. przedmiot obciążany hipoteką
    (czyli podstawy nabycia przedmiotu obciążanego hipoteką
    przez ustanawiającego hipotekę, zaświadczenia określające status faktyczny i
    prawny przedmiotu obciążanego hipoteką oraz numer księgi wieczystej),

d. kwotę ustanawianej hipoteki,
e. listę zabezpieczanych wierzytelności pieniężnych
    (kapitał pożyczki lub kredytu, odsetki, koszty i prowizje etc.).