Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Majątkowe umowy małżeńskie

Majątkowe umowy małżeńskie

Podziel się:

Krótki opis czynności

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Pozostałe przedmioty, nabyte przed zawarciem małżeństwa, wchodzą w skład majątków osobistych.

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej. 

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) strony umowy,

b) oznaczenie przedmiotów, które mają być włączone lub wyłączone z majątku wspólnego
(dotyczy ograniczenia lub rozszerzenia wspólności ustawowej),

c) odpis skrócony aktu małżeństwa
(nie dotyczy intercyzy przedmałżeńskiej),

d) planowany termin zawarcia związku małżeńskiego
(dotyczy intercyzy przedmałżeńskiej).

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy.