Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości

Umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości

Podziel się:

Przepisy regulujące:


Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
(art. 603 i n.)

Krótki opis czynności

Umowa zamiany jest kontraktem dwustronnym, który skutkuje (w przypadku
obrotu nieruchomościami już z chwilą zawarcia umowy) przeniesieniem przez
każdą ze stron określonego prawa do przedmiotu umowy
 (w przypadku
nieruchomości:   prawa   własności,   prawa   użytkowania   wieczystego
lub spółdzielczego   własnościowego   prawa   do   lokalu)  w   zamian   za
przeniesienie prawa do innego przedmiotu umowy.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. strony umowy,
b. przedmioty umowy
    (czyli podstawy nabycia przedmiotów umowy przez strony, zaświadczenia
    określające status faktyczny i prawny przedmiotów umowy, a w przypadku
    nieruchomości także numery ksiąg wieczystych),

c. wartość przedmiotów umowy,
d. sposób i termin wydania przedmiotów umowy przez strony,
e. dodatkowe zastrzeżenia umowne,
    (w tym rozwiązania usprawniające lub zabezpieczające ewentualne
    dochodzenie roszczeń).