Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości

Umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości

Podziel się:

Krótki opis czynności

Umowa   sprzedaży   jest   kontraktem   zawieranym   pomiędzy   sprzedawcą   i
kupującym.  
Skutkuje (w przypadku obrotu nieruchomościami już z chwilą zawarcia umowy)
przeniesieniem przez sprzedawcę na rzecz kupującego określonego
prawa do przedmiotu umowy
 (w   przypadku   nieruchomości   może   to   być:
prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu). W zamian kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w
sposób i w terminach określonych przez strony w kontrakcie. Umowa sprzedaży
zobowiązuje   także   sprzedawcę   do   wydania,   a   kupującego   do   odebrania
przedmiotu umowy w określony sposób i w określonym terminie.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a) strony umowy,
b) przedmiot umowy
    (czyli podstawę nabycia przedmiotu umowy przez sprzedawcę, zaświadczenia
    określające status faktyczny i prawny przedmiotu umowy, a w przypadku
    nieruchomości także numer księgi wieczystej),

c) cenę przedmiotu umowy,
d) sposób i termin zapłaty oraz wydania przedmiotu umowy,
e) dodatkowe zastrzeżenia umowne,
    (w tym rozwiązania usprawniające lub zabezpieczające ewentualne
    dochodzenie roszczeń).

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
(art. 535 i n.)