Strona główna  > Czynności notarialne
 > 
Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Podziel się:

Krótki opis czynności

Jest to szczególna forma zabezpieczenia roszczeń, np. z umowy pożyczki. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie polega na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na wierzyciela, wraz z zobowiązaniem go do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości, gdy roszczenie zostanie spłacone.

Z momentem zawarcia Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzyciel staje się właścicielem nieruchomości i wpisany zostanie do księgi wieczystej. W ramach umowy zobowiązuje się jednak, że zachowa własność do momentu spłaty wierzytelności i do tego czasu będzie korzystać z nie ruchomości w ograniczony sposób.

Kluczowym zagadnieniem jest w tym przypadku dokładne określenie trybu i sposobu zaspokojenia wierzytelności. W umowie powinna się znaleźć także wartość przewłaszczonej nieruchomości oraz kwota roszczenia.  

30.05.2020r. nastąpiła nowelizacja Kodeksu Cywilnego i dodano art. 387 z indeksem 1 regulujący w części Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w brzmieniu:

“Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:

1)     wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

2)    wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy wskazać:

a) strony umowy,

b) przedmiot umowy,

c) kwotę wierzytelności/roszczenia np. kwotę pożyczki oraz sposób i termin jej zapłaty; podstawę powstania wierzytelności/roszczenia, np. umowa pożyczki (jeżeli umowa była zawiera na oddzielnie)

d) wartość przewłaszczonej nieruchomości,

e) dokument określający tytuł prawny do lokalu,

f) numer księgi wieczystej nieruchomości,

g) dodatkowe zastrzeżenia umowne,
(w tym rozwiązania usprawniające lub zabezpieczające ewentualne dochodzenie roszczeń).

Przepisy regulujące:

Art.  353 z indeksem 1 i art. 38 z indeksem 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny