Pełnomocnictwo

Podziel się:

Krótki opis czynności


Pełnomocnictwo   jest   udzielane   przez   mocodawcę   pełnomocnikowi,   w   celu
umożliwienia   działania   pełnomocnikowi   w   imieniu   i   na   rzecz   mocodawcy   w
zakresie określonym w pełnomocnictwie. Jeżeli do ważności czynności prawnej
potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności
powinno   być   udzielone   w   tej   samej   formie.   Jeżeli   pełnomocnictwo   jest
sporządzane   przez   mocodawcę   poza   granicami   Rzeczypospolitej   Polskiej,
wymagane jest jego uwierzytelnienie. Wyjątki od tej zasady występują, gdy:

 • państwo, w którym jest sporządzane pełnomocnictwo, jest stroną konwencji
  haskiej   z   dnia   5 października   1961   roku,   znoszącej   wymóg   legalizacji
  zagranicznych dokumentów urzędowych. W takim przypadku wymagane jest
  nadanie na dokument klauzuli apostille,
 • państwo, w którym jest sporządzane pełnomocnictwo, jest stroną umowy z
  Rzeczpospolitą   Polską,   znoszącej   wymóg   legalizacji   zagranicznych
  dokumentów urzędowych.

Aby umowa mogła zostać prawidłowo przygotowana, należy
wskazać:

a. mocodawcę i pełnomocnika,
b. zakres pełnomocnictwa
    (czyli podmioty, przed którymi pełnomocnik może reprezentować mocodawcę
    oraz czynności, których pełnomocnik może dokonywać w imieniu i na rzecz
    mocodawcy),

c. czy każdy z pełnomocników (w przypadku ustanowienia kilku) może działać
    samodzielnie, czy wymagane jest współdziałanie,

d. czy pełnomocnik może:
    - być drugą stroną,
    - reprezentować drugą stronę czynności,
    - udzielać dalszych pełnomocnictw,

e. czy pełnomocnictwo jest udzielane na czas nieoznaczony, czy na czas
oznaczony.

Przepisy regulujące:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
(art. 98 i n.)